O KANCELARII

Jesteśmy dynamicznie rozwijajającą  się Kancelarią Odszkodowawczą z siedzibą w Gdyni.

Pomagamy osobom poszkodowanym z tytułu różnych zdarzeń losowych w odzyskiwaniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Oferujemy swoją pomoc także w zakresie windykacji należności

Nasz zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie likwidacji szkód oraz w dziedzinie windykacji należności

Współpracujemy z niezależnymi Radcami prawnymi - specjalistami ds. odszkodowań oraz windykacji należności.

Opieką Radcy prawnego objęte są wszystkie sprawy - w postępowaniu przedsądowym i sądowym.

Naszą dewizą jest solidność, rzetelność, szybkość i skuteczność. Pracujemy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy!

PARTNERZY

Kancelaria RadcóW Prawnych

biegły z zakresu określania uszczerbku na zdrowiu

biegły z zakresu szacowania szkód samochodowych

biegły z zakresu szacowania innych szkód majątkowych

OFERTA

Szkody na mieniu

majatkowe, powstałe z różnych tytułów

Rzeczywista strata – rzeczywisty uszczerbek majątkowy wskutek zaistnieinia zdarzenia szkodowego/straty, które poniósł poszkodowany

 

Utracone korzyści – korzyści, których spodziewał się poszkodowany, lecz ich nie osiagnął na skutek zdarzenia szkodowego (np. spodziewane zarobki, których nie osiągnął wskutek wypadku)

Szkody na dobrach osobistych

niemajatkowe

Uszczerbek na zdrowiu (np. stłuczenia, złamania)

 

Śmierć poszkodowanego

 

Negatywne następstwa wypadku, ktore mają wpływ na stan fizyczny (ból)  jak i psychiczny (cierpienie, lęki) poszkodowanego

 

Zgodnie z Art. 415 Kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 

Reprezentacja Wierzycieli w toku procesu windykacyjnego – zarówno na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

 

Pomoc w prowadzeniu negocjacji i mediacji między dłużnikami i wierzycielami.

 

Zapewniamy opiekę radcy prawnego

 

Współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju

DLA KLIENTA

Wypadek komunikacyjny

Szkody majątkowe

Szkody NIEmajątkowe

 • Pisemne oświadczenie sprawcy o przebiegu zdarzenia, wraz z danymi sprawcy szkody  i informacją o jego polisie OC
 • Dodatkowo – jeśli poszkodowany posiada - wyrok sądu, zaświadczenie o braku posiadania przez sprawcę szkody ubezpieczenia OC
 • Prawo jazdy kierowcy
 • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Dokumentacja dotycząca poniesionych wydatków – np. rachunek za holowanie, parkowanie itp.
 • Zdjęcia uszkodzonego pojazdu
 • W przypadku doznania szkody na osobie w wyniku wypadku komunikacyjnego – patrz tu (podlinkowany odnośnik do listy dokumentów potrzebnych w przypadku szkody osobowej)
 • Szkody majątkowe (zalanie, pożar, kradzież, zniszczenie mienia przez osoby trzecie)
 • Rachunek strat – wykaz uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów ze wskazaniem ich wartośći na dzień wystąpienia szkody oraz wskazaniem roku nabycia (w razie posiadania – można dołączyć faktury lub inne dokumenty zakupowe)
 • Rachunki związane z zabezpieczeniem i ratowaniem mienia oraz uprzątnięciem pozostałości po szkodzie
 • Rachunki za naprawę, faktury za zakupione materiały;
 • Protokoły wydane przez odpowiednie służby (straż pożarna, policja, zarządca nieruchomości);
 • Oświadczenie sprawcy (gdy występuje) oraz wskazanie ubezpieczyciela sprawcy szkody;
 • Oświadczenie o ubezpieczeniu lub braku ubezpieczenia przedmiotowego mienia w zakładzie ubezpieczeń;
 • W przypadku szkód kradzieżowych – kopia zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu przez policję, postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia) lub o  odmowie wszczęcia postępowania lub informacja o wniesieniu aktu oskarżenia do sądu
 • Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia skutków wypadku, zarówno z daty wypadku, jak i przedstawiająca dalszy przebieg dalszego leczenia np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia  ambulatoryjnego, wyniki badań lekarskich itp.),
 • Dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenia sprawcy lub świadków zdarzenia, wyrok sądu, ewentualnie wskazanie danych instytucji lub osób, do którego można się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegu wypadku,
 • Wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów lub strat poniesionych w związku z doznaną szkodą na osobie (np. kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków, czy innych kosztów lub strat).

W razie wypadku warto wiedziec:

 

 • Powiadom policję i pogotowie ratunkowe (telefony alarmowe : Policja 997, Pogotowie 999)
 • Postaraj się o udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym;
 • Odbierz pisemne oświadczenie od sprawcy szkody, jego dane i dane polisy
 • Spisz dane i numery świadków zdarzenia (jeśli nie wyrażają zgody, możesz spisać ich numery rejestracyjne)
 • Nie ruszaj pojazdów do przyjazdu policji, nawet gdyby utrudniały ruch na drodze – chyba, że nie ma osób poszkodowanych;
 • Zabezpiecz ślady związane z wypadkiem;
 • Zabezpiecz mienie poszkodowanego
 • Jeśli masz możliwość – wykonaj zdjęcia z miejsca zdarzenia

 

 

WAŻNE: Termin zgłoszenia szkody jest zawsze zawarty w OWU – najczęściej przy szkodach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych termin ten wynosi 3 dni, przy szkodach kradzieżowych (włamanie, rabunek) termin jest krótszy i wynosi 24 godziny od wystąpienia zdarzenia

 

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy dynamicznie rozwijajającą  się Kancelarią Odszkodowawczo- Windykacyjną. Wyróżnia nas solidność, rzetelność, szybkość i skuteczność. Pracujemy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.  Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie i opiekę merytoryczną.

 

Jeśli lubisz pracę z ludźmi, jesteś osobą kontaktową i zdyscyplinowaną - zapraszamy właśnie Ciebie do współpracy  z nami! Prześlij nam swoje CV i list motywacyjny. Czekają na Ciebie atrakcyjne zarobki i niezwykle ciekawa praca.

KONTAKT

Fiducia Kancelaria Odszkodowawczo - Windykacyjna Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 62/3

81-393 Gdynia

 

Tel. 518-153-623

Tel. (058) 622-11-56.

e-mail: kontakt@fiducia-odszkodowania.pl

 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Gospodarczy

KRS 0000657917, NIP 5862313573, REGON 366321700

Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 5000 zł

 

Numer rachunku bankowego Bank Pekao S.A. 71 1240 5383 1111 0010 7200

1418

 

 

 

 

 

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz